Strängnäspartiet

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Home

Bolagisera inte bort Strängnäs framtid

Skicka sidan Skriv ut

Strängnäs har goda förutsättningar att bli en attraktiv etableringsort för företag i olika branscher. Närhet till Stockholm, efterfrågade skolor, attraktivt boende, gott om fastigheter och goda kommunikationer gör att Strängnäs har ett starkt utgångsläge i kampen om företagsetableringar.

Och framtiden ser ljus ut.

Sedan några år tillbaka håller ett logistikcentrum på att byggas upp i och omkring Solberga. I en snar framtid kan en transporthamn i Gorsinge och en utbyggd flygplats i Kjula vara en realitet. Det kommer att stärka Strängnäs position som logistikcentrum ytterligare.

På Campus ocb P10-området kan nya näringar inom företrädelsevis tjänstesektorn etableras och växa i anslutning till väg 55/E18 och E20.

I vår grannkommun dit vi skickar hundratals ungdomar varje dag måste industriföretagen stärka sin konkurrenskraft, och det gör man med ökad kunskap och större tjänsteinnehåll i sina produkter. Det borde stärka Strängnäs kopplingar till Eskilstuna, eftersom vi har en stor akademikerkår boende i vår kommun. Den kortare vägen västerut ska bli lika attraktiv som den österut mot Stockholm.

Möjligheterna är många.

Vår historia är däremot dystrare

Kommunen har inte lyckats locka hit företag i någon större utsträckning trots alla goda förutsättningar. Idag dominerar några få företag näringslivet och det mest expansiva är kommunalrådets farbror Jens Perssons Kilenkrysset, som köpt mark billigt av kommunen och exploaterat denna framgångsrikt.

Ett annat tillväxtföretag är friskolekoncernen Europaskolan vars affärsidé bygger på köp av kommunala tillgångar. Europaskolan har även det starka kopplingar till politiken.

Så här har näringslivsutvecklingen sett ut de senaste åren.

Nu vill Björn Lind (fp) bolagisera Strängnäs kommuns kanske viktigaste utvecklingsfråga. Och det enda skälet Lind anger är att pianon inte är självspelande.

Att bolagisera kommunal verksamhet är att minska insynen och tulla på de demokratiska principerna. Det gynnar bara de som redan idag gynnas. Och det är det Björn Lind vill. Han vill flytta över fler kommunala tillgångar till affärsintressen runt om i kommunen. Senast vill Linds parti föra över Benningeskolan till Europaskolan. Hans utspel om bolagisering i Strengnäs Tidning ska ses i ljuset av detta.

Lind kommer att möta på motstånd i fullmäktige och då är han beredd att gå den odemokratiska vägen. En bolagisering av näringspolitiken är första steget i den riktningen.

Strängnäspartiet är emot en sådan utveckling.

I Strängnäs finns det inslag i politiken som påverkar företagsklimatet negativt och som hindrar företag från att etablera sig i kommunen. Men det problemet är Björn Lind själv en del av.

 

Patrick Baltatzis (SP)

Ledamot i kulturnämnden

 

Margit Urtegård (SP)

Ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige