Rätt att utreda försäljning av Sevabs fjärrvärmerörelse

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 25 januari 2021.

Strängnäspartiet har länge förespråkat en försäljning av vissa av Sevabs verksamheter för att frigöra resurser och skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. Nu står vi inför ett skarpt läge i form av en utredning av en eventuell försäljning av bolagets fjärrvärmeverksamhet. Det är inte en dag för tidigt.

2008 byggdes ett nytt kraftvärmeverk i Strängnäs och skulder på flera miljarder har uppstått som en följd. Det kommunala ägandet har inte inneburit lägre priser för kunderna; kostnaden för Sevabs fjärrvärme ligger i dag en bit över rikssnittet. Ägandet innebär dock att alla kommunens skattebetalare är med och finansierar verksamheten, oavsett om man använder fjärrvärme eller inte (vilket långt ifrån alla gör). Detta eftersom bolagets lån är kommunens lån. Investeringarna har också blivit flera hundra miljoner kronor dyrare än vad som budgeterats. Värmeverksamheten har i flera år brottats med negativa resultat och ännu kärvare lär det bli när det krävs stora investeringar för att klara framtida leveranser för dem som väljer fjärrvärme. ... 

Strängnäspartiet föreslår ny verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i slutet av november la vår ledamot Håkan Bertilsson fram ett eget förslag till verksamhetsplan för nämnden under åren 2021-2023. Syftet är att skapa tydligare mål för nämndens verksamhet, för att på så sätt lyfta skolresultaten i Strängnäs kommun. Förslaget avslogs dock av majoriteten (M+S). Här är Håkans anförande samt förslaget i sin helhet.

Varför lämnar Strängnäspartiet en egen verksamhetsplan? Vi är alla oroliga och frågande inför de kommunala grundskolornas svaga eller dåliga resultat. Vad är det som är så svårt?

Håkan Bertilsson är vår representant i barn- och utbildningsnämnden.

Jag har här gått tillbaka till min erfarenhet inom skolans arbete och jag är inte ensam. Här sitter en skolkompetens utöver det vanliga. Skolledare, rektorer och lärare. Majoritetens laguppställning är avundsvärd vad gäller kunskap och kompetens. ... 

Budgetanförande med skolan i centrum

På kommunfullmäktige den 23 november debatterades och klubbades Strängnäs kommuns budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som tjänstgörande ledamot Håkan Bertilsson höll under debatten:

Som alla vet och som redan har sagts lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål.

Håkan Bertilsson höll vårt anförande under debatten.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som en möjlighet att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även att vi bör titta på om avyttring av ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ... 

Tredje alternativ borde utretts om Thomasgymnasiet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti beslutade den sittande majoriteten i Strängnäs, bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna, att Thomasgymnasiet samt ytterligare skolverksamheter ska vara kvar på Campus (f.d. P 10) i ytterligare femton år. Beslutet stöddes av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Beslutet har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete, som resulterat i två alternativ: att vara kvar på nuvarande plats med omförhandlad hyra, eller att bygga ett nytt bildningscenter vid Finningerondellen. Majoriteten valde alltså det förra.

P10:s gamla kasernbyggnader är inte lämpliga som skollokaler.

Vi i Strängnäspartiet anser inte att något av alternativen är särskilt bra. Lokalerna på Campus är inte ändamålsenliga och det krävs omfattande ändringar och tillbyggnader för att de ska bli det. Förutom att stor yta tas upp av korridorer och annan ”dödyta”, är klassrummen för små, det saknas en ordentlig samlingslokal (typ aula), det finns inga grupparbetsrum med mera. Att förändra detta kommer att kosta pengar, om det alls låter sig göras. ... 

Budgetdebatt i ekonomiskt osäkra tider

På kommunfullmäktige den 15 juni debatterades och klubbades en preliminär budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelson.
Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelsson.

Som alla vet lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom överskottsmålet på två procent. Det gör vi fortfarande, i alla fall så länge det kan uppnås utan att kvaliteten i kärnverksamheterna blir lidande.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som ett positivt steg i att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även fortsatt att vi bör ser över möjligheten att avyttra ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ... 

Demokratibrist inte kopplat till coronakris

Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 27 april 2020.

Svar på Jacob Högfeldts insändare den 22 april 2020.

Vår debattartikel den 11/4 är resultatet av en ökande oro för hur den kommunala demokratin i Strängnäs gradvis försämras under nuvarande majoritet. Den utlösande faktorn är inte det brev i vilket Jacob Högfeldt uppmanar de folkvalda att ”inte belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel” under rådande läge. Det är snarare droppen som fått bägaren att rinna över. Vårt inlägg handlar om majoritetens svajiga attityd gentemot oppositionen och lokaldemokratin i Strängnäs kommun. Det handlar inte om hur coronapandemin hanteras. ... 

Jacob Högfeldt har svårt för kommunal demokrati

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 11 april 2020.

Den 27 mars meddelade kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, Jacob Högfeldt, att de förtroendevalda politikerna ska ge tjänstemännen arbetsro under det pågående coronautbrottet. Politikerna ska inte ”belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel.” Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss i en mycket besvärlig situation. Men samtidigt fortgår det politiska arbetet, vilket kräver att vi i opposition vid behov måste kunna ställa frågor till förvaltningen för att kunna förbereda oss på bästa sätt.

Låt oss hoppas att Jacob Högfeldt gjort sig skyldig till en välmenande tankevurpa. För lyfter vi blicken finns en debatt bland forskare och statsvetare, nationellt och internationellt, om riskerna för demokratin i coronakrisens kölvatten. Är vi inte uppmärksamma kan en demokratisk tradition som växt fram under lång tid äventyras. ... 

Niclas Samuelsson omvald som ordförande

Niclas Samuelsson omvaldes enhälligt som ordförande i samband med vårt årsmöte den 29 mars. Till styrelseledamöter utsågs även Kristina Stimac (sekreterare, omval), Monika Eriksson Bertilsson (kassör, omval), Annika Skogsmo (ledamot, omval), Håkan Bertilsson (ledamot, omval) och Carl-Henric Lange (ledamot, omval).

Niclas Samuelsson är vald till Strängnäspartiets ordförande i ytterligare ett år.

Resursslöseri att inte utnyttja Svenska Hem Arena

Strängnäspartiets inlägg i kommunfullmäktige den 23 mars med anledning av ett medborgarförslag om att kommunen ska köpa Svenska Hem Arena (före detta Mälarforum).

För oss som var med på den tiden då det som då hette Mälarforum användes som mest, är det givetvis lätt att bli nostalgisk. Men om man ser bortom nostalgin, så förstår man snart vilken unik byggnad med enorm potential vi har här i Strängnäs. Oavsett hur man ser på saken är det få hallar i landet som kan mäta sig med denna i fråga om storlek och användningsmöjligheter.

I tider när det pratas mycket om hållbarhet, återanvändning och så vidare, är det svårt att inte tycka att det är ett enormt resursslöseri att inte utnyttja hallens potential. Extra fundersam blir man när man ser att hallen svarar mot många av de behov som finns för såväl föreningar som kulturliv i kommunen. ...