DEBATT: Hur ska en modernare kommun se ut?

Debattinlägg publicerat i Ekuriren 16 maj 2022 21:16 Dagens kommuner är gamla lösningar. Hur ska de se ut i framtiden? Kanske finns svaret i utmaningarna: Varför är kommuner inte kända för bra personalpolitik? Varför är de inte väldigt noga med sina pengar?
Detta är några av de frågor som Strängnäspartiet och SER (Strängnäs Ekonomiska Råd) ska diskutera på ett seminarium nu på tisdagskvällen.Nu tänker ni att myndighetsutövningen är boven. Nja, till exempel skatteverket har med stor fram­gång blivit mer som en konsult och omformat myndighetsutövningen mot rådgivning till enskilda och företag. Monopolen då? Sådana är ju kända för att ha svårt med kvalité, ha höga priser och dålig kundservice. Och därför jagar vi dem överallt, med polis och domstolar. Utom i offentlig sektor – där tänker vi tvärtom att monopol är bra. Har ni tänkt på att en svensk lokalpolitiker inte ”arbetar” med politik? Är du till exempel skolpolitiker, arbetar du inte på skolkontoret och hjälper bland ammat föräldrar med frågor kring barnens skolgång. Istället är politikern chef, personalen gör arbetet. Befrämjar sådant demokrati och effektiv­itet? Okej, personalen måste vara sakkunnig. Men det kan en politiker lika gärna vara. Kan det här bädda för byråkratisering? Idag har de flesta företag långt bättre personalinflytande, nöjdare personal och dramatiskt bättre förmåga att hushålla med pengar. Stora företag har allt färre kund­problem. Istället hittar vi bråken inom politiken och offentlig sektor (vilka bland annat kommer av politikens allt bredare och självpåtagna ambitioner). Kanske blir det i framtiden naturligare att gå till de stora företagens marknads­avdelningar, för att få hjälp och hitta lösningar, istället för till en bakbunden offentlig sektor. Sedan har vi ett ålderdomligt system där kommunen i princip får en påse pengar i början av året. Och därför handlar hela dess ekonomiska redovisning om att få pengarna att räcka året ut. Inte hur väl verksamheten skötts. Inte hur väl medborgarnas pund har förvaltats.< /article> Skälet är att kommuner inte har ett allmänt erkänt sätt, att mäta hur ”duktig” man är. Två bolag kan lätt jäm­föras ekonomiskt, inte två kommuner. Nyckeltal? Kom­munernas redovis­ning är olika, så precisionen blir sådär. Vi får nöja oss med enkäter och politiska uppfatt­ning­ar. Och då höger och vänster sällan tycker lika; hur kan vi veta vem som ska äras eller inte? Planekonomi­er misslyckas, som före detta Sovjetunionen, bland annat av det här skälet. Har du inget mått på hur pengar förvaltas/sköts, blir det nästan omöjligt att hus­hålla med dem. Ekonomiskt är en svensk kommun i samma situation. Naturligtvis bör inte kommuner ha sämre ekonomisk redovisning och uppföljning, än vanliga företag. Skattebetalarens enda alternativ borde inte vara dyra och bristfälliga tjänster från monopol­. Lars Larsson Marie Ericsson Drotte Strängnäspartiet

Lars Larsson ny ordförande

Lars Larsson valdes till ny ordförande vid Strängnäspartiets årsmöte den 28 april. Till styrelseledamöter utsågs även Marie Ericsson Drotte, Andrea Mörner, Bosse Konrad och Håkan Bertilsson.

Samtidigt avtackades tidigare ordföranden Niclas Samuelsson samt ledamöterna Kristina Stimac, Annika Skogsmo och Monika Eriksson Bertilsson.

Strängnäspartiets nya styrelse består av Lars Larsson (ordförande), Bosse Konrad, Håkan Bertilsson, Marie Ericsson Drotte och Andrea Mörner (ej på bild).
 ... 

Listan till valet är klar

Vår lista till höstens kommunval är klar. Här är kandidaterna du kan rösta på den 11 september!

Strängnäspartiets lista till kommunvalet 2022

1. Lars Larsson, ekonom
2. Marie Ericsson Drotte, VD/kommunikatör
3. Bo Konrad, lärare/föreläsare
4. Thomas Timan, ingenjör
5. Thomas Drakengren, IT-konsult
6. Andrea Mörner, sourcing project manager
7. Hillary Nambwaya, elektriker
8. Henrik Mörner, key account manager
9. Natalie Mörner, studerande
10. Eric Sageby Hermanson, tryckproduktionstekniker
11. Beatrice Nordebrink, universitetsadjunkt
12. Mattias Winkler, handlare
13. Monika Eriksson Bertilsson, förvaltningssocionom
14. Håkan Bertilsson, gymnasielärare
15. Magnus Edvinsson, pensionär
16. Niclas Samuelsson, redaktör
17. Kristina Stimac, gymnasielärare
18. Annika Skogsmo, administratör
19. Ronnie Triumf, lärare
20. Anita Säll, pensionär
21. Jan Jannsen, sjökapten
22. Anna Saga Jannsen, arkitekt ... 

Strängnäspartiet vill behålla LOV

Strängnäspartiet stödjer inte avskaffandet av tillämpningen av LOV (Lagen om valfrihet) i hemtjänsten i Strängnäs kommun. Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 28 mars yrkade vi tillsammans med Liberalerna på återremiss av ärendet. Detta fick dock inget gehör och en majoritet drev igenom beslutet, som innebär att invånarna i Strängnäs kommun inte längre kan välja vem som utför deras hemtjänst.

Vi menar att en av kommunens viktigaste uppgifter är att ge våra invånare trygghet och service som motsvarar deras behov när de blir äldre eller sjuka. En del i denna trygghet är att så långt det är möjligt låta medborgarna själva få välja och bestämma över sin omsorg och vem som kommer till deras hem för att hjälpa till. Det nuvarande systemet med LOV har tjänat detta syfte väl, även om det finns viss utvecklingspotential. Det skulle till exempel kunna bli lättare att välja andra alternativ än kommunens hemtjänst, som nu är ”default”.

Det förslag som majoriteten lägger fram går snarare ut på att det är kommunen som är mest lämpad att avgöra vad som är bäst för den enskilde medborgaren. Det finns dock inget i det framlagda förslaget som säger att kvaliteten blir bättre, eller att kostnaderna blir lägre. Det enda det leder till är en form av omyndigförklarande och diskriminering av våra äldre och sjuka. ... 

Var med och påverka Strängnäs framtid!

Vilka lokalpolitiska frågor är viktiga för dig? Vi söker dig som vill arbeta för Strängnäs bästa – helt utan ideologiska låsningar. Ta chansen att vara med där besluten fattas!

Strängnäspartiet driver endast lokala frågor utifrån medborgarnas behov. Vi stödjer bra förslag och idéer från alla med grundläggande demokratiska och humanistiska värderingar. Med oss får du möjlighet att driva just din fråga.

Vad brinner du för? ... 

Återremittera detaljplaneprogram för Södra Tosterön

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september antogs ett detaljplaneprogram för Södra Tosterön. Vi tillstyrkte ett återremissyrkande från Vänsterpartiet, eftersom vi menar att trafiksituationen behöver utredas ytterligare innan fler bostäder byggs.

Trafiken över Tosteröbron och genom centrala Strängnäs behöver utredas ytterligare innan Södra Tosterön byggs ut (foto: Turfzone/scorp).

Detaljplaneprogrammet för Södra Tosterön är ett omfattande och intressant program. Fler bostäder behövs i Strängnäs och kan de byggas med hänsyn tagen till omgivande miljö, estetiska värden och områdets historia så har detta förutsättningar att bli bra. Ännu bättre blir det om man tänker om angående Svenska hem arena (Mälarforum) och överväger ett användningsområde som ligger mer i linje med det som hallen en gång byggdes för.

Trafiken utgör dock ett bekymmer, inte minst den som ska passera Tosteröbron. Det är väl inte så att bron kommer att rasa av ökad trafikmängd, utan det är främst vid broöppningar som problemen uppstår. Då tänker vi framför allt på de köer som bildas genom centrala Strängnäs, köer som redan i dag är alldeles för långa. ... 

Vi säger ja till försäljning av fjärrvärmen

Den 30 augusti fattar Strängnäs kommunfullmäktige beslut om att sälja åttio procent av Sevabs fjärrvärmeverksamhet. Det är ingen hemlighet att vi i Strängnäspartiet har välkomnat denna avyttringsprocess redan från början. Vi har under många år argumenterat för nödvändigheten av att se över möjligheten att helt eller delvis sälja de verksamheter som ligger under Sevab, för att på så sätt frigöra utrymme för investeringar inom andra områden – med fokus på kommunens kärnverksamheter. Inget i avyttringsprocessen, den information vi fått och de diskussioner vi haft längs vägen, eller det beslutsunderlag vi har på bordet har fått oss att ändra uppfattning i frågan.

edan går det givetvis alltid att diskutera detaljer. Hade det kanske räckt att behålla tio procent för samma inflytande och insyn? Överlag måste vi dock säga att resultatet blivit bättre än vi hoppats på och det är bara att gratulera alla inblandade till en lyckad och väl genomförd process.

Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).
Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).

När avyttringsbeslutet väl är fattat vidtar den viktiga frågan om hur vi ska använda det tillskott som affären ger. För om det används rätt så är det vår absoluta övertygelse att detta kan göra verklig skillnad för kommunens ekonomi och skapa handlingsutrymme för kommande investeringar, där vi gärna ser att skolan prioriteras. Här hoppas vi på en fortsatt öppen och transparent diskussion mellan majoriteten och oppositionen, med start redan i höst. ... 

Lyssna på kritiken för att ge barnen bättre skola

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 augusti 2021.

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas kontroll av den verksamhet som bedrivs i kommunen med skattebetalarnas medel.

Det är andra gången det här året som majoriteten har invändningar mot den revision och de påpekanden som revisorerna gör. Märkligt att majoriteten tar en diskussion med dem som är en viktig del av vårt demokratiska styrelseskick. Revisorerna ska ses som ett stöd till politiken och tjänsteorganisationen, att lyssna till, ta lärdom av, följa upp verksamheten och åtgärda det som brister.

Revisorerna följer upp beslutade mål och den myndighetsutövning som kommunen har och de lagar som ska följas. När det inte överensstämmer, så är det deras skyldighet att påpeka det. Det finns en kommunallag som styr detta. ... 

Strängnäspartiet vill satsa på skola, trygghet och centrumutveckling

Den 21 juni klubbade kommunfullmäktige i Strängnäs budget och årsplan för perioden 2022–2024. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten.

Vem trodde för ett år sedan att vi även i dag skulle prata om pandemi och ovissa tider? Även om läget ser mycket bättre ut nu, är det fortfarande mycket som känns osäkert. Detta visar på vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål och gör så alltjämt.

En avyttring av fjärrvärmerörelsen har också potential att stärka ekonomin och bidra till ett större handlingsutrymme. Av den anledningen, men också för att skapa klarhet för alla som berörs, är det angeläget att komma till beslut i frågan. Vi anser även fortsättningsvis att vi bör titta på om avyttring av andra delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst de som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ... 

När blir det medborgardialog om fjärrvärmen?

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 19 maj 2021.

Avyttringsprocessen kring en eventuell försäljning av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun har pågått sedan i januari 2020, då beslut fattades i kommunfullmäktige om att starta processen.

På Strängnäs kommuns webbplats finns kortfattad information om processen och ett antal frågor och svar. Där framgår också att medborgarna ska ha ”chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång”. Någon direkt medborgardialog eller publika möten har dock hittills inte ägt rum. När är det tänkt att detta ska genomföras? ...