Tredje alternativ borde utretts om Thomasgymnasiet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti beslutade den sittande majoriteten i Strängnäs, bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna, att Thomasgymnasiet samt ytterligare skolverksamheter ska vara kvar på Campus (f.d. P 10) i ytterligare femton år. Beslutet stöddes av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Beslutet har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete, som resulterat i två alternativ: att vara kvar på nuvarande plats med omförhandlad hyra, eller att bygga ett nytt bildningscenter vid Finningerondellen. Majoriteten valde alltså det förra.

P10:s gamla kasernbyggnader är inte lämpliga som skollokaler.

Vi i Strängnäspartiet anser inte att något av alternativen är särskilt bra. Lokalerna på Campus är inte ändamålsenliga och det krävs omfattande ändringar och tillbyggnader för att de ska bli det. Förutom att stor yta tas upp av korridorer och annan ”dödyta”, är klassrummen för små, det saknas en ordentlig samlingslokal (typ aula), det finns inga grupparbetsrum med mera. Att förändra detta kommer att kosta pengar, om det alls låter sig göras. ... 

Budgetdebatt i ekonomiskt osäkra tider

På kommunfullmäktige den 15 juni debatterades och klubbades en preliminär budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelson.
Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelsson.

Som alla vet lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom överskottsmålet på två procent. Det gör vi fortfarande, i alla fall så länge det kan uppnås utan att kvaliteten i kärnverksamheterna blir lidande.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som ett positivt steg i att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även fortsatt att vi bör ser över möjligheten att avyttra ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ... 

Demokratibrist inte kopplat till coronakris

Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 27 april 2020.

Svar på Jacob Högfeldts insändare den 22 april 2020.

Vår debattartikel den 11/4 är resultatet av en ökande oro för hur den kommunala demokratin i Strängnäs gradvis försämras under nuvarande majoritet. Den utlösande faktorn är inte det brev i vilket Jacob Högfeldt uppmanar de folkvalda att ”inte belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel” under rådande läge. Det är snarare droppen som fått bägaren att rinna över. Vårt inlägg handlar om majoritetens svajiga attityd gentemot oppositionen och lokaldemokratin i Strängnäs kommun. Det handlar inte om hur coronapandemin hanteras. ... 

Jacob Högfeldt har svårt för kommunal demokrati

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 11 april 2020.

Den 27 mars meddelade kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, Jacob Högfeldt, att de förtroendevalda politikerna ska ge tjänstemännen arbetsro under det pågående coronautbrottet. Politikerna ska inte ”belasta förvaltningen med frågor, synpunkter och andra inspel.” Det råder ingen tvekan om att vi befinner oss i en mycket besvärlig situation. Men samtidigt fortgår det politiska arbetet, vilket kräver att vi i opposition vid behov måste kunna ställa frågor till förvaltningen för att kunna förbereda oss på bästa sätt.

Låt oss hoppas att Jacob Högfeldt gjort sig skyldig till en välmenande tankevurpa. För lyfter vi blicken finns en debatt bland forskare och statsvetare, nationellt och internationellt, om riskerna för demokratin i coronakrisens kölvatten. Är vi inte uppmärksamma kan en demokratisk tradition som växt fram under lång tid äventyras. ... 

Niclas Samuelsson omvald som ordförande

Niclas Samuelsson omvaldes enhälligt som ordförande i samband med vårt årsmöte den 29 mars. Till styrelseledamöter utsågs även Kristina Stimac (sekreterare, omval), Monika Eriksson Bertilsson (kassör, omval), Annika Skogsmo (ledamot, omval), Håkan Bertilsson (ledamot, omval) och Carl-Henric Lange (ledamot, omval).

Niclas Samuelsson är vald till Strängnäspartiets ordförande i ytterligare ett år.

Resursslöseri att inte utnyttja Svenska Hem Arena

Strängnäspartiets inlägg i kommunfullmäktige den 23 mars med anledning av ett medborgarförslag om att kommunen ska köpa Svenska Hem Arena (före detta Mälarforum).

För oss som var med på den tiden då det som då hette Mälarforum användes som mest, är det givetvis lätt att bli nostalgisk. Men om man ser bortom nostalgin, så förstår man snart vilken unik byggnad med enorm potential vi har här i Strängnäs. Oavsett hur man ser på saken är det få hallar i landet som kan mäta sig med denna i fråga om storlek och användningsmöjligheter.

I tider när det pratas mycket om hållbarhet, återanvändning och så vidare, är det svårt att inte tycka att det är ett enormt resursslöseri att inte utnyttja hallens potential. Extra fundersam blir man när man ser att hallen svarar mot många av de behov som finns för såväl föreningar som kulturliv i kommunen. ... 

Strängnäspartiet bifaller påbörjad försäljning av fjärrvärmerörelse

På kommunfullmäktige den 27/1 beslutades att inleda en process som eventuellt leder fram till en försäljning av Sevabs fjärrvärmerörelse. Vi i Strängnäspartiet har under många år argumenterat för nödvändigheten att sälja hela eller delar av Sevab, för att på så sätt frigöra utrymme för investeringar inom andra områden – med fokus på kommunens kärnverksamheter. Därför var det också naturligt för oss att yrka bifall till majoritetens förslag.

Vi hade för all del önskat att majoriteten gått ännu längre och även sett över möjligheterna att sälja såväl elnät som fibernät. Men det är förhoppningsvis något som kommer framöver. Det beslut som nu fattats är i vilket fall som helst en bra början.

Beslutet handlar alltså om att sätta igång en process som eventuellt kommer att leda fram till en försäljning av fjärrvärmerörelsen. Det är under den inledande förberedelsefasen som själva villkoren för en försäljning ska bestämmas, vilket på många sätt gör det till den viktigaste delen i processen. Därför hoppas vi att det blir en öppen och transparent process mellan majoriteten och oppositionen. Vi utgår också ifrån att hela oppositionen, oavsett hur man ställer sig i sakfrågan, får full insyn och ges möjlighet att diskutera och påverka de beslut som fattas under processens gång. ... 

Strängnäs skolor behöver mer pengar

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 19 december 2019.

Om man bromsar i uppförsbacken kommer man inte upp. Då måste man gasa på.

När jag läser majoritetens budget fram till 2023 ser jag inget gaspådrag. Då säger min yrkeserfarenhet från skolan att majoriteten äventyrar hela skolprojektet 2023. Skolan i Strängnäs kommun behöver ett rejält gaspådrag för att lyfta vår position som sämst i landet till bäst i landet. ... 

Strängnäspartiets anförande under budgetdebatten

På kommunfullmäktige den 18 november debatterades och klubbades budget och årsplan för 2020-2022. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Som vanligt delar vi i Strängnäspartiet mycket av det som framförs i Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas förslag till årsplan. Vi tycker till exempel att de övergripande mål som dessa partier föreslår är steg i rätt riktning mot en bättre styrning. En organisation som har för avsikt att vara uthålligt framgångsrik måste basera verksamheten på mål som bland annat är tydliga, tidsatta, mätbara, utmanande och realistiska. Här når majoriteten inte riktigt fram i sitt förslag till flerårsplan.

Däremot stödjer vi fortsatt majoritetens förslag om oförändrad kommunalskatt och överskottsmålet på två procent. Kommunens ekonomi har förbättrats på senare år och många kurvor går i rätt riktning. Men faktum är att vi också har en enorm utmaning i att komma till rätta med de miljardskulder kommunen dras med och som begränsar vårt ekonomiska handlingsutrymme. Vi i Strängnäspartiet står kvar vid ståndpunkten att vi måste sälja delar av de kommunala bolagens verksamheter och tillgångar, framför allt det som ligger under Sevab. Vi kan också frigöra välbehövliga resurser genom att minska antalet administrativa tjänster i kommunen med förslagsvis tio procent. ... 

Kommer M rösta för utmaningsrätt i Strängnäs?

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 5/9 2019.

”Utmaningsrätten är att privatisera” hävdar Krister Lumme (S) den 27/8 i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning – en något fyrkantig hårdragning och negativ syn på en innovativ möjlighet för vår kommun att förbättra servicen inom kärnverksamheten i ett utsatt ekonomiskt läge.

Vi i Centerpariet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Strängnäspartiet anser att den kommunala verksamheten behöver konkurrensutsättas och har därför lagt en motion i kommunfullmäktige om ”Utmaningsrätt – En ekonomisk och kvalitetshöjande möjlighet för Strängnäs kommun”. En konkurrensutsättning ökar effektiviteten och ger därmed möjligheter för vår kommun att pressa kostnader och hålla hög kvalitet inom exempelvis äldreomsorg, hemtjänst, park- och gatuskötsel med mera. ...