Vi säger ja till försäljning av fjärrvärmen

Den 30 augusti fattar Strängnäs kommunfullmäktige beslut om att sälja åttio procent av Sevabs fjärrvärmeverksamhet. Det är ingen hemlighet att vi i Strängnäspartiet har välkomnat denna avyttringsprocess redan från början. Vi har under många år argumenterat för nödvändigheten av att se över möjligheten att helt eller delvis sälja de verksamheter som ligger under Sevab, för att på så sätt frigöra utrymme för investeringar inom andra områden – med fokus på kommunens kärnverksamheter. Inget i avyttringsprocessen, den information vi fått och de diskussioner vi haft längs vägen, eller det beslutsunderlag vi har på bordet har fått oss att ändra uppfattning i frågan.

edan går det givetvis alltid att diskutera detaljer. Hade det kanske räckt att behålla tio procent för samma inflytande och insyn? Överlag måste vi dock säga att resultatet blivit bättre än vi hoppats på och det är bara att gratulera alla inblandade till en lyckad och väl genomförd process.

Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).
Vi säger ja till att sälja åttio procent av fjärrvärmeverksamheten (foto: Sevab).

När avyttringsbeslutet väl är fattat vidtar den viktiga frågan om hur vi ska använda det tillskott som affären ger. För om det används rätt så är det vår absoluta övertygelse att detta kan göra verklig skillnad för kommunens ekonomi och skapa handlingsutrymme för kommande investeringar, där vi gärna ser att skolan prioriteras. Här hoppas vi på en fortsatt öppen och transparent diskussion mellan majoriteten och oppositionen, med start redan i höst. ... 

Lyssna på kritiken för att ge barnen bättre skola

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 augusti 2021.

Kommunens revisorer är kommunfullmäktiges och därmed medborgarnas kontroll av den verksamhet som bedrivs i kommunen med skattebetalarnas medel.

Det är andra gången det här året som majoriteten har invändningar mot den revision och de påpekanden som revisorerna gör. Märkligt att majoriteten tar en diskussion med dem som är en viktig del av vårt demokratiska styrelseskick. Revisorerna ska ses som ett stöd till politiken och tjänsteorganisationen, att lyssna till, ta lärdom av, följa upp verksamheten och åtgärda det som brister.

Revisorerna följer upp beslutade mål och den myndighetsutövning som kommunen har och de lagar som ska följas. När det inte överensstämmer, så är det deras skyldighet att påpeka det. Det finns en kommunallag som styr detta. ... 

Strängnäspartiet vill satsa på skola, trygghet och centrumutveckling

Den 21 juni klubbade kommunfullmäktige i Strängnäs budget och årsplan för perioden 2022–2024. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten.

Vem trodde för ett år sedan att vi även i dag skulle prata om pandemi och ovissa tider? Även om läget ser mycket bättre ut nu, är det fortfarande mycket som känns osäkert. Detta visar på vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål och gör så alltjämt.

En avyttring av fjärrvärmerörelsen har också potential att stärka ekonomin och bidra till ett större handlingsutrymme. Av den anledningen, men också för att skapa klarhet för alla som berörs, är det angeläget att komma till beslut i frågan. Vi anser även fortsättningsvis att vi bör titta på om avyttring av andra delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst de som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ... 

När blir det medborgardialog om fjärrvärmen?

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 19 maj 2021.

Avyttringsprocessen kring en eventuell försäljning av fjärrvärmerörelsen i Strängnäs kommun har pågått sedan i januari 2020, då beslut fattades i kommunfullmäktige om att starta processen.

På Strängnäs kommuns webbplats finns kortfattad information om processen och ett antal frågor och svar. Där framgår också att medborgarna ska ha ”chans att ställa frågor och få all nödvändig information under processens gång”. Någon direkt medborgardialog eller publika möten har dock hittills inte ägt rum. När är det tänkt att detta ska genomföras? ... 

Rätt att utreda försäljning av Sevabs fjärrvärmerörelse

Debattartikel införd i Strengnäs Tidning den 25 januari 2021.

Strängnäspartiet har länge förespråkat en försäljning av vissa av Sevabs verksamheter för att frigöra resurser och skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. Nu står vi inför ett skarpt läge i form av en utredning av en eventuell försäljning av bolagets fjärrvärmeverksamhet. Det är inte en dag för tidigt.

2008 byggdes ett nytt kraftvärmeverk i Strängnäs och skulder på flera miljarder har uppstått som en följd. Det kommunala ägandet har inte inneburit lägre priser för kunderna; kostnaden för Sevabs fjärrvärme ligger i dag en bit över rikssnittet. Ägandet innebär dock att alla kommunens skattebetalare är med och finansierar verksamheten, oavsett om man använder fjärrvärme eller inte (vilket långt ifrån alla gör). Detta eftersom bolagets lån är kommunens lån. Investeringarna har också blivit flera hundra miljoner kronor dyrare än vad som budgeterats. Värmeverksamheten har i flera år brottats med negativa resultat och ännu kärvare lär det bli när det krävs stora investeringar för att klara framtida leveranser för dem som väljer fjärrvärme. ... 

Strängnäspartiet föreslår ny verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i slutet av november la vår ledamot Håkan Bertilsson fram ett eget förslag till verksamhetsplan för nämnden under åren 2021-2023. Syftet är att skapa tydligare mål för nämndens verksamhet, för att på så sätt lyfta skolresultaten i Strängnäs kommun. Förslaget avslogs dock av majoriteten (M+S). Här är Håkans anförande samt förslaget i sin helhet.

Varför lämnar Strängnäspartiet en egen verksamhetsplan? Vi är alla oroliga och frågande inför de kommunala grundskolornas svaga eller dåliga resultat. Vad är det som är så svårt?

Håkan Bertilsson är vår representant i barn- och utbildningsnämnden.

Jag har här gått tillbaka till min erfarenhet inom skolans arbete och jag är inte ensam. Här sitter en skolkompetens utöver det vanliga. Skolledare, rektorer och lärare. Majoritetens laguppställning är avundsvärd vad gäller kunskap och kompetens. ... 

Budgetanförande med skolan i centrum

På kommunfullmäktige den 23 november debatterades och klubbades Strängnäs kommuns budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som tjänstgörande ledamot Håkan Bertilsson höll under debatten:

Som alla vet och som redan har sagts lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom majoritetens överskottsmål.

Håkan Bertilsson höll vårt anförande under debatten.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som en möjlighet att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även att vi bör titta på om avyttring av ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab, kan ge positiva effekter på kommunens ekonomi. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ... 

Tredje alternativ borde utretts om Thomasgymnasiet

På kommunstyrelsens sammanträde den 26 augusti beslutade den sittande majoriteten i Strängnäs, bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna, att Thomasgymnasiet samt ytterligare skolverksamheter ska vara kvar på Campus (f.d. P 10) i ytterligare femton år. Beslutet stöddes av Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Beslutet har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete, som resulterat i två alternativ: att vara kvar på nuvarande plats med omförhandlad hyra, eller att bygga ett nytt bildningscenter vid Finningerondellen. Majoriteten valde alltså det förra.

P10:s gamla kasernbyggnader är inte lämpliga som skollokaler.

Vi i Strängnäspartiet anser inte att något av alternativen är särskilt bra. Lokalerna på Campus är inte ändamålsenliga och det krävs omfattande ändringar och tillbyggnader för att de ska bli det. Förutom att stor yta tas upp av korridorer och annan ”dödyta”, är klassrummen för små, det saknas en ordentlig samlingslokal (typ aula), det finns inga grupparbetsrum med mera. Att förändra detta kommer att kosta pengar, om det alls låter sig göras. ... 

Budgetdebatt i ekonomiskt osäkra tider

På kommunfullmäktige den 15 juni debatterades och klubbades en preliminär budget och flerårsplan för 2021-2023. Här är det anförande som vår gruppledare Niclas Samuelsson höll under debatten:

Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelson.
Strängnäspartiets gruppledare Niclas Samuelsson.

Som alla vet lever vi i ovissa tider, inte minst gällande hur ekonomin kommer att utvecklas. Detta visar tydligt vikten av att ha koll på sin ekonomi och att ha goda marginaler. Strängnäspartiet har under hela mandatperioden stått bakom överskottsmålet på två procent. Det gör vi fortfarande, i alla fall så länge det kan uppnås utan att kvaliteten i kärnverksamheterna blir lidande.

Den inledda avyttringen av fjärrvärmerörelsen ser vi som ett positivt steg i att frigöra resurser och bidra till att skapa bättre ekonomiskt handlingsutrymme. För att skapa ännu bättre förutsättningar anser vi även fortsatt att vi bör ser över möjligheten att avyttra ytterligare delar av de kommunala bolagens verksamheter, främst det som ligger under Sevab. Det kan också finnas anledning att se över antalet administrativa tjänster i kommunen. ...